arvon tuottaminen

Mittarit

2017-02-03T18:06:01+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Mittarit Ohje: Määrittele KPI:t eli mitä haluat mitata. Muista rakentaa mittarit kaikille osa-alueille. Mieti myös, miten mittaus hoidetaan. Toimivat ja vaikuttavat mittarit ovat olennainen osa konseptia. Mittarit-työkalun tarkoituksena on hahmottaa sellaiset mittarit, joilla suunnitellun asiakaspolun toimivuutta voidaan seurata koko polun matkalta. Mittarit on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: Asiakaskokemuksen mittarit, joilla mitataan eri asiakasprofiilien asiakaskokemusta. Liiketoiminnan ydinmittarit, joilla seurataan liiketoiminnan kehittymistä. Organisaation mittarit, joilla arvioidaan organisaation toimivuutta, eri tehtävien toteutumista ja työkalujen tehokkuutta. Mittareiden määrittelyssä kannattaa ottaa myös huomioon mittaustavat. Mittarit ovat harvemmin täydellisiä, joten eri mittareiden osalta on syytä muodostaa yhteinen ymmärrys mistä ne todellisuudessa kertovat. Esimerkissä on kuvattu rakennuspalvelun mittarit kahdelle eri asiakasprofiilille, liiketoiminnan KPI:t sekä organisaation toimivuuteen ja tehokkuuteen liittyvät mittarit. [...]

Parkki

2017-02-03T18:09:28+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Parkki Ohje: Pistä parkkiin työpajassa tai palaverissa esiin tulevat asiat, jotka vaativat lisäselvitystä. “Parkki” on yksinkertainen työkalu tehokkaiden ja sujuvien työpajojen ja suunnittelupalaverien fasilitointiin. Keskusteluissa jäädään usein jumiin tai palataan uudestaan ja uudestaan samoihin asioihin. Jos tällainen tilanne tulee vastaan, voi ehdottaa asian pistämistä parkkiin, jolloin joku osallistujista saa tehtäväkseen lisäselvityksen tekemisen seuraavaa kertaa varten. Näin keskustelu ei harhaudu poluille, joita ei kuitenkaan voida juuri sillä hetkellä ratkaista, vaan aika saadaan käytettyä tehokkaasti niihin asioihin, joista voidaan tehdä päätöksiä. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja [...]

Proto

2017-02-03T18:07:46+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Proto Ohje: Piirrä esimerkki siitä, miltä konsepti näyttää asiakkaan näkökulmasta. Muotoilun menetelmien hyödyntämiseen kuuluu olennaisena osana visualisoinnit, joilla tehdään asioita näkyväksi. Konseptiin liittyvä prototyyppi voi olla esimerkki digitaalisen palvelu käyttöliittymästä, pahvista tehty fyysisen palvelun malli tai vaikka pohjapiirros tulevasta myymälästä. Tarkoituksena on tehdä proto, joka toimii keskustelun avaajana: mitä jos se näyttäisi tältä? Protoja kannattaa viljellä mahdollisimman usein, käytännön esimerkkien kautta on usein helpoin hahmottaa mitä tulossa on ja niiden tekeminen on nopeaa ja helppoa. Esimerkissä on kuvattuna pientalon rakentajalle tehdyn konseptin ns. paperiproto, jossa kuvataan palvelusta löytyviä sisältöjä ja toiminnallisuuksia. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin [...]

Ansainta

2017-02-03T18:05:15+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Ansainta Ohje: Kokeile, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla ansainnan muodoilla on liiketoimintakonseptiin. Ansainta-työkalussa on esitettynä tyypillisimpiä ansaintamuotoja erilaisista liiketoimintakonsepteista. Ansainnan muodot vaikuttavat merkittävästi konseptin toteutukseen, joten niiden avulla voi tutkia, miten konsepti muuttuu, jos ansaintamuoto on erilainen tai niitä on useampia. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › Katso myös

Arvolupaus ja konseptikuvaus

2017-02-03T17:30:02+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Arvolupaus ja konseptikuvaus Ohje: Kiteytä konseptin arvolupaus ja avaa lyhyesti, mistä konseptissa on kyse. Konseptin arvolupaus kertoo lyhyesti mistä konseptissa on kyse, miten se eroaa kilpailevista konsepteista ja mitä hyötyjä siitä on asiakkaille. Arvolupauksen ei tarvitse olla mainoslause, mutta sen hiomiseen kannattaa käyttää jonkin verran aikaa, koska hyvällä arvolupauksella on helppo ohjata konseptin suunnittelua ja toteutusta haluttuun suuntaan. Arvolupauksen rinnalla on hyvä esittää lyhyt konseptikuvaus, joka kertoo arvolupausta tarkemmin mitä tehdään ja miten se tehdään. Arvolupausta ja konseptikuvausta voi ajatella konseptin hissipuheena, eli mitä olennaista siitä kannattaa kertoa hyvin lyhyessä ajassa. Esimerkissä mukaelma erään mediapalvelun arvolupauksesta ja konseptikuvauksesta, jossa kerrotaan mitä hyötyä kyseinen konsepti tarjoaa asiakkaille ja millä keinoilla se pyrkii erottautumaan kilpailijakentässä. [...]

Asiakaskokemus ajassa

2017-02-03T17:36:47+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Asiakaskokemus ajassa Ohje: Mieti, miten asiakaskokemus kehittyy ensimmäisestä minuutista alkaen. Lähde: Matt Jones Kestävän asiakassuhteen rakentaminen vaatii onnistumista ensikohtaamisessa, mutta myös asiakaskokemuksen kehittymistä ajan myötä. Asiakaskokemus ajassa -työkalun avulla on tarkoitus miettiä miten asiakaskokemus kehittyy asiakassuhteen eri vaiheissa, mitä uusia elementtejä asiakaskokemukseen syntyy ajan myötä, ja mahdollisesti koska ja miten asiakassuhde loppuu. Esimerkissä on kuvattuna valmennuspalvelun asiakaskokemuksen kehittyminen ja tärkeimmät palveluelementit eri vaiheissa. Palvelun tarkoituksena on auttaa ihmisiä eteenpäin elämässään, jolloin palvelu käy tarpeettomaksi, joten palvelun asiakaskokemuksen loppuminen on myös otettu huomioon. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › [...]

Asiakassuhteet

2017-02-03T17:35:41+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Asiakassuhteet Ohje: Valitse rehellisesti, minkälaista asiakassuhdetta tavoittelet. Minkälaisen asiakassuhteen haluatte luoda? Tyypillinen vastaus tähän kysymykseen on “hyvä ja pitkäikäinen”. Rehellisyyden nimissä jokaisella organisaatiolla ei kuitenkaan voi olla ainoastaan hyviä ja pitkäikäisiä asiakassuhteita, vaan ne ovat hyvinkin erilaisia. Työkalu perustuu professori Susan Fournierin tutkimuksiin ihmisten ja brändien suhteista ja sen avulla voi käydä rehellisen keskustelun siitä minkälaisia asiakassuhteita todellisuudessa pyritään luomaan. Esimerkissä on kuvattuna erään matkailupalvelun konseptin suunnittelun aikana tehty asiakassuhteiden määrittely, eri asiakasryhmien osalta. Esimerkiksi ulkoimaisten matkailijoiden osalta tunnistettiin, että on turha kuvitella että kyseinen matkailukohde olisi aluksi jotain muuta kuin syrjähyppy paremmin tunnetuista kohteista. Myöhemmin syrjähypyn toivotaan kuitenkin johtavan satunnaiseen tuttavuuteen. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, [...]

Asiakastasot

2017-02-03T17:36:16+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Asiakastasot Ohje: Jaottele asiakkaat tärkeyden mukaan eri tasoille. Palvelun tuottaminen on aina tasapainoilua asiakkaille tuotettavan ja palvelun tuottajan saaman arvon välillä. Asiakasprofiilien rinnalla on hyvä tarkastella ja määritellä asiakkaat tärkeyden ja heidän tuoman arvon perusteella. Tyypillisesti pieni osa asiakkaista on eniten arvoa tuovia, ja näin kaikkien tärkeimpiä, ja iso osa asiakkaista vähemmän arvoa tuovia. Esimerkissä on kuvattuna musiikkipalvelun asiakastasot, eri tasoille suunnitellut palveluelementit ja tärkeimmät viestit, joita eri ryhmille tulisi korostaa. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › [...]