Työpaja: Arvolupaus

Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä työpajassa, jossa kiteytetään konseptin arvolupaus.

1. Asiakasprofiili

Kaikki työpajan osallistujat. Kesto n. 20 min.

Valitkaa työpajaa ennen asiakasymmärryksen pohjalta tuotetuista asiakasprofiileista yksi tai useampi käsiteltäväksi työpajan aikana.

 • Mitkä profiilit ovat liiketoiminnan kannalta tärkeimmät?
 • Minkä profiilien palveleminen aiheuttaa eniten haasteita?

2. Asiakaspolku

Ryhmätyö. Kesto n. 45 min + polkujen esittely muille.

Suunnitelkaa mitä kohtaamispisteitä asiakaspolun eri vaiheisiin tarvitaan.

 • Mistä asiakkaat tavoitetaan, eli mistä polku alkaa?
 • Mitä vaiheita asiakkaan polussa on?
 • Minkälaisia kohtaamispisteitä polussa on?
 • Mitä kanavia asiakas käyttää polun aikana?

3. Kontekstianalyysi

Ryhmätyö. Kesto n. 30 min + esittely muille.

Hahmotelkaa työpajaa ennen asiakasymmärryksen pohjalta tuotetuista kontekstianalyyseistä, miten asiakkaiden esille tuomiin asiayhteyksiin huomioidaan.

 • Mitkä asiat ovat hyvin hallussa?
 • Mitkä asiat tuottavat vaikeuksia?
 • Mitä muut toimijat tekevät eri teemojen puitteissa?

4. Mielikuva

Yksilötehtävä. 2 x 10 min. + vastausten ryhmittely yhdessä.

Kuvittele, mitä haluat asiakkaiden sanovan teistä kolmen vuoden päästä.

“Teemme asiakaskyselyn kolmen vuoden päästä. Mitä asiakkaat aina sanovat meistä? Mitä asiakkaat eivät koskaan sano meistä? Keksi molempiin kysymyksiin vähintään kolme vastausta.”

5. Toimintaympäristö

Ryhmätyö. Kesto n. 30 min + toimintaympäristöjen esittely.

Tunnistakaa eri toimijoiden roolit ja laatikaa kokonaiskuva toimintaympäristöstä.

 • Minkälaisia rooleja eri toimijoilla on?
 • Toimiiko joku useammassa kuin yhdessä roolissa?
 • Onko toimintaympäristöön tullut uusia toimijoita tai syntynyt uusia rooleja?

6. Positiointi

Ryhmätyö. Kesto n. 45 min + positioiden esittely.

Laatikaa toimintaympäristön perusteella erilaisia nelikenttiä, joiden avulla hahmottelette eri toimijoiden positioitumista.

 • Mitkä ovat asiakkaiden kannalta tärkeimmät akselit?
 • Mitkä ovat toimijoiden näkökulmasta kannalta tärkeimmät akselit?
 • Miten eri toimijat sijoittuvat akselistolle?
 • Miten eri toimijat erottuvat toisistaan?
 • Missä oma organisaatiosi on tällä hetkellä?

7. Kilpailuetu ja kilpailukyky

Ryhmätyö, Kesto n. 45 min + esittely.

Vertailkaa eri positioissa olevien toimijoiden kilpailukyvyn ja kilpailuedun tekijöitä.

 • Minkä vahvuuksien varaan toiset toimijat rakentavat menestyksensä?
 • Mitä heikkouksia toisilla toimijoilla on?
 • Eroavatko toimijat toisistaan vai panostavatko kaikki samoihin asioihin?

8. Asiakassuhteet

Pareittain tai ryhmissä. Kesto n. 30 min + havaintojen esittely muille.

Pohtikaa rehellisesti, minkälaisia asiakassuhteita yritätte luoda.

 • Kuinka tiivis asiakassuhde on?
 • Kuinka kauan asiakassuhde kestää?
 • Onko suhteessa asiakkaan lisäksi mukana muita henkilöitä?
 • Miten erilaiset asiakassuhteet vaikuttaisivat arvolupaukseen?

9. Arvolupaus ja konseptikuvaus

Ryhmätyö. Kesto n. 30 min + esittely.

Suunnitelkaa erilaisia arvolupauksia edellisten tehtävien havaintojen perusteella.

 • Mitä hyötyjä asiakas saa?
 • Mitä tehtäviä hän suorittaa?
 • Millä tavoin erotumme kilpailijoista?

Työkalut muutoksen tekijöille

Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Katso myös