Ohjeet: Sisältökonsepti

Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä sisältökonseptin suunnittelussa.

1. Asiakaspolku

Suunnittele asiakasymmärryksen pohjalta uusi, tavoiteltava asiakaspolku.

 • Mitkä polun vaiheet ja kohtaamispisteet ovat kunnossa?
 • Mitä sisältöjä polun eri vaiheeseen ja kohtaamispisteisiin tarvitaan?
 • Mitä uusia kohtaamispisteitä ja sisältöjä polulle tarvitaan?
 • Voiko vanhoja kohtaamispisteitä poistaa?

2. Ostoprosessi

Hahmottele asiakaspolku myös ostoprosessin vaiheiden mukaisesti.

 • Missä vaiheessa ostoprosessia eri kohtaamispisteet ovat?
 • Ovatko kohtaamispisteet tasapainossa vai painottuvatko ne liikaa johonkin ostoprosessin vaiheeseen?
 • Onko ostoprosessi sisältöjen näkökulmasta yhtenäinen vai onko siinä aukkoja?

3. Kanavat

Suunnittele miten kohtaamispisteet ja sisällöt toimivat eri kanavissa.

 • Vastaako kanavavalikoima asiakkaan tarpeisiin?
 • Onko jokaisella kanavalla oma roolinsa vai toistuvatko samanlaiset kohtaamispisteet eri kanavissa?
 • Miten eri kanavien vahvuuksia hyödynnetään?
 • Miten asiakas ohjataan sisältöjen avulla kanavasta toiseen, jos se on tarpeellista?

4. Teemat

Hahmottele mitkä sisältöteemat kuuluvat konseptiin.

 • Mitä eri teemoja erilaiset asiakkaat kaipaavat?
 • Mitkä ovat sisältökonseptin pääteemat?
 • Mitä alateemoja pääteemojen alle löytyy?

5. Sisältölajit

Tunnista kuinka monipuolista sisältöä konseptissa voi hyödyntää.

 • Mitkä ovat konseptin pääsisältölajit ja mitä lajeja käytetään harvemmin?
 • Miten eri sisältölajit sopivat eri teemoihin?
 • Miten eri sisältölajit toimivat eri kanavissa?
 • Mitkä sisältölajit toimivat eri ajankohdissa?

6. Vuosikello

Laadi sisältökonseptin vuosikello.

 • Mitkä teemat ovat pinnalla eri vuodenaikoina?
 • Millä rytmillä sisältöjä toistetaan?
 • Mihin hetkiin sisällöt voidaan tehdä etukäteen ja mitkä sisällöt ovat aikaan sidottuja?

7. Viikkorytmi

Laadi sesonkien ja vuosikellon perusteella viikkorytmi, jolla sisältöjä tuotetaan ja julkaistaan.

 • Minkälaiseen viikkorytmiin pyritään?
 • Onko jokainen viikko samanlainen vai vaihtuuko rytmi?
 • Mitä sisältöjä julkaistaan viikon eri päivinä?
 • Millä aikataululla sisällöt pitää tuottaa, jotta ne ovat julkaistavissa kalenterin mukaan?

8. Sisällöt aikajanalla

Hahmottele aikajanalle eri sisältömuotojen julkaisutahti.

 • Kuinka usein kutakin sisältömuotoa julkaistaan?
 • Onko aikajana tasapainossa, vai painottuuko joku muoto liikaa?
 • Onnistuuko sisältöjen tuotanto halutulla rytmillä?

9. Sisällöt ja palvelut eri kanavissa

Tunnista missä eri kanavissa sisältömuotoja kannattaa hyödyntää.

 • Kuinka monessa kanavassa sisältö julkaistaan?
 • Mitä eri elementtejä sisällöstä tarvitaan eri kanaviin?
 • Pitääkö kanavavalikoimaa laajentaa, jotta sisältöjen tavoittavuus paranee?

10. Mittarit

Määrittele mittarit, joiden avulla onnistumista seurataan.

 • Miten sisältöjen toimivuutta mitataan palvelupolun eri vaiheissa ja kohtaamispisteissä?
 • Mitkä ovat liiketoiminnan kannalta keskeisiä mittareita eri kohtaamispisteissä?
 • Miten sisällön tuottamisen prosessia mitataan?

11. REAN

Piirrä eri asiakasprofiileille sopivat palvelupolut auki REAN-mallin avulla.

 • Millä sisällöillä ja missä kohtaamispisteissä asiakkaat tavoitetaan?
 • Mitkä sisällöt innostavat asiakasta tutustumaan tarkemmin?
 • Millä sisällöillä asiakasta aktivoidaan kohti haluttua lopputulosta?
 • Mitkä sisällöt palvelevat asiakassuhteen jatkuvuutta?

12. Arvolupaus ja konseptikuvaus

Kiteytä sisältökonseptin arvolupaus ja kirjoita lyhyt konseptikuvaus, jonka avulla kaikki konseptin parissa työskentelevät ymmärtävät mistä on kyse.

 • Mitä hyötyä sisältökonseptista on asiakkaalle?
 • Mitä tehtäviä hän suorittaa sen avulla?
 • Miten konsepti erottautuu kilpailijoista?
 • Mitkä asiat eivät kuulu konseptiin?

Työkalut muutoksen tekijöille

Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Katso myös