Ohjeet: Liiketoimintakonsepti

Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä liiketoimintakonseptin suunnittelussa.

1. Konsepti

Hyödynnä konseptoinnin työkaluja ja kiteytä liiketoimintakonseptin eri osa-alueet.

 • Kenelle konsepti on suunnattu?
 • Mitä arvoa heille tuotetaan?
 • Miten arvo tuotetaan?

2. Asiakasprofiili

Tunnista asiakasymmärryksen perusteella erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa.

 • Miten asiakkaiden tarpeet eroavat toisistaan?
 • Minkälaisiin tarpeiden mukaisiin ryhmiin asiakkaat voidaan jakaa?
 • Mitkä asiat ovat asiakaskokemuksen kannalta olennaisia eri profiileille?

3. Asiakaspolku

Suunnittele asiakasymmärryksen pohjalta uusi, tavoiteltava asiakaspolku.

 • Mitä vaiheita ja kohtaamispisteitä polussa on?
 • Miten eri profiilien polut eroavat toisistaan?

4. Kilpailuetu ja kilpailukyky

Tunnista tärkeimmät kilpailijat ja heidän konseptiensa vahvuudet ja heikkoudet.

 • Mitä edellytetään, jotta pystytään olemaan mukana pelissä?
 • Millä asioilla kilpailuetu luodaan?

5. Arvolupaus ja konseptikuvaus

Kiteytä konseptin arvolupaus ja kirjoita lyhyt konseptikuvaus, jonka avulla kaikki konseptin parissa työskentelevät ymmärtävät mistä on kyse.

 • Mitä hyötyä konseptista on asiakkaalle?
 • Mitä tehtäviä hän suorittaa sen avulla?
 • Miten konsepti erottautuu kilpailijoista?
 • Mitkä asiat eivät kuulu konseptiin?

6. Asiakassuhteet

Tunnista minkälaisia asiakassuhteita pitää luoda, jotta arvolupaus toteutuu.

 • Kuinka tiivis asiakassuhde on?
 • Kuinka kauan asiakassuhde kestää?
 • Onko suhteessa asiakkaan lisäksi mukana muita henkilöitä?
 • Miten erilaiset asiakassuhteet vaikuttavat asiakaspolkuun?

7. Kanavat

Pohdi eri kanavien roolia konseptissa.

 • Mitkä kanavat ovat tärkeimpiä liiketoiminnan kannalta?
 • Onko jokaisella kanavalla oma roolinsa vai tehdäänkö eri kanavissa samoja asioita?
 • Miten eri kanavien vahvuuksia hyödynnetään?
 • Miten asiakkaat ohjataan kanavasta toiseen?

8. Tehtävät, roolit ja työkalut

Tunnista liiketoiminnan kannalta olennaiset tehtävät, roolit ja työkalut.

 • Mitä tehtäviä asiakaspolun eri vaiheissa pitää tehdä?
 • Kenen vastuulla tehtävät ovat?
 • Mitä työkaluja tarvitaan tehtävien suorittamiseen?

9. Sidosryhmäkartta

Määrittele kumppanien roolitus.

 • Ketä kumppaneita tarvitaan arvolupauksen toteuttamiseen?
 • Mitkä ovat kumppanien roolit?
 • Kuinka tärkeitä kumppanit ovat liiketoiminnan kannalta?

10. Ansainta

Pohdi eri ansaintavaihtoehtojen vaikutusta konseptiin.

 • Miten eri vaihtoehdot vaikuttavat arvolupaukseen?
 • Mikä olisi asiakkaiden kannalta paras vaihtoehto?
 • Mikä olisi liiketoiminnan kannalta paras vaihtoehto?

11. Mittarit

Tunnista, millä mittareilla konseptin toteutumista tulisi mitata.

 • Mitkä ovat keskeiset liiketoiminnan mittarit?
 • Millä mittareilla asiakaskokemusta mitataan?
 • Mitkä mittarit antavat parhaan kuvan organisaation ja henkilöiden toiminnasta?

12. Riskit ja sivuvaikutukset

Arvioi mitä riskejä ja sivuvaikutuksia konseptiin kuuluu.

 • Mitkä ovat asiakkaiden kannalta merkittävimmät riskit ja sivuvaikutukset?
 • Mitkä riskit ja sivuvaikutukset vaikuttavat eniten organisaatioon?
 • Millä tavoin kilpailijat voisivat hyödyntää syntyviä riskejä ja sivuvaikutuksia?

Työkalut muutoksen tekijöille

Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Katso myös